Impregnace na dřevo 150

Impregnace a penetrace

Paropropustná impregnace na dřevo používaná před nanášením laků a lazur. S ochranou proti zamodrání.

Pro venkovní použití.

Použití: 

Porézní paropropustná impregnace pro všechny savé dřevěné povrchy ve venkovním prostředí. S ochranným filmem proti napadení houbami. Impregnace proniká hluboko do dřeva a vytváří optimální kontakt pro další povlaky.

Technické parametry: 

Světlé savé podklady po zaschnutí mírně ztmavnou.

Barva: 

Transparentní, nahnědlá.

Složení: 

Lněný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, polymerizovaný tungový olej, isoparafín, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC je  500g/l. EU - limitní hodnota max. 700g/l (kategorie "f" z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Před použitím pečlivě promíchejte.

Zpracování: 

Neředěnou impregnaci nanášejte rovnoměrně pomocí štětce. Nanášení je možné taky válečkem, stříkáním a nebo máčením. Nanášejte sytě jednu vrstvu. Zůstanou-li někde po 20 minutách viditelné lesklé skvrny, rozetřete je pomocí štětce. Nátěr nechejte 16 - 24 hodin schnout. Před dalším ošetřením jiným LEINOS produktem se ujistěte, že povrch s impregnací dobře vyschl.

Doba schnutí: 

Při 20°C a 50 - 55% relativní vlhkosti vzduchu: přibližně 16 - 24 hodin. Při nanášení a sušení impregnace zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Balení a spotřeba: 

Přibližně 60 - 80 ml/m2 na jednu vrstvu – může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2
30l 432 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

V chladu, suchu, ale ne v mrazu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace odpadu: 

V souladu s pletnými předpisy. Odpadový kód (EAK/EWC)  08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Pracovní nástroje čistěte ještě před vyschnutím LEINOS Ředidlem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Prohlášení: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.
Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40
BAuA-Nr.: N-46204