Olejová penetrace 220

Impregnace a penetrace

Paropropustný nátěr s dobrou penetrací pro málo zatěžované dřevěné díly. Bez ochranného filmu proti modrání a bez ochranu proti UV záření, proto především pro použití uvnitř.

Do interiéru a exteriéru. Bez ochrany proti houbám.

Oblast použití: 

Paropropustný základní nátěr na všechny savé dřevěné podklady uvnitř i venku. Bez ochrany proti houbám, zamodrání a UV záření.

Technické vlastnosti: 

Olejová penetrace proniká hluboko do dřeva a vytváří optimální kontakt pro další nátěry.

Barevný odstín: 

Bezbarvý až lehce nažloutlý. Různé dřeviny se mohou v závislosti na jejich struktuře různě vybarvit.

Složení: 

Lněný olej, isoparafín, sušidla.
Obsah VOC je 400g/l. EU - limitní hodnota je max. 700g/l (kategorie "f" z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Povrch musí být suchý (vlhkost max.14%), pevný, čistý, savý, zbavený prachu a mastnoty. Povrch dřeva přebruste v závislosti na druhu dřeviny a požadované hloubce penetrace brusným papírem zrnitosti 150 - 180, venkovní dřevo zrnitostí 120. Teplota vzduchu a povrchu by měla být nad 15°C. Při nižších teplotách se proces sušení zpožďuje. Penetraci před použitím důkladně promíchejte!

Zpracování: 

Neředěnou penetraci nanášejte rovnoměrně štětcem ve směru vláken. Můžete použít také nanášení válečkem, stříkáním a nebo máčením.

Doba schnutí: 

Doba schnutí je přibližně 16 až 24 hodin (při 20°C a vlhkosti 15-55%). Při sušení mohou vznikat atypické vůně. Při nanášení a sušení zajistitěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Velikost balení a spotřeba: 

Přibližně 60 - 80 ml/m2 na jednu vrstvu, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2
30l 432 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby>>

 

Skladování a trvanlivost: 

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace: 

V souladu s platnými předpisy. Evropský kód odpadu: (EAK): 08 01 02.

Ředící a čistící prostředky: 

Olejová penetrace je připravená k přímému zpracování bez ředění. Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku.
Při broušení používejte prachovou masku.