Fasádní lazura 264

Lazury

Vodoodpudivá, paropropustná ochrana pro venkovní dřevěné obklady.

Použití: 

Paropropustný, dekorativní, ochranný nátěr na všechny druhy dřevěných fasád a dřevěných stěn ve venkovních prostorách. Odolává vodě a povětrnostním vlivům.

Technické parametry: 

Průsvitný až neprůhledný v závislosti na tloušťce aplikace. Velmi odolný vůči povětrnostním vlivům, propustný pro vodní páru.

Barva: 

712 stříbrná šedá, 713 stříbrná antracitová.

Složení: 

Tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, estery přírodních pryskyřic, tungový polymerizovaný olej, kaolín, oxid zinečnatý, oxid hlinitý, oxid křemičitý, mikrokrystalický vosk, isoparafín, přírodní asfalt, minerální pigmenty, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC je 400g/l. EU - limitní hodnota je max. 700 g/l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a taky savý. Podklad by měl být předem natřený a ošetřený Impregnací na dřevo 150.

Zpracování: 

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Dřevěné povrchy předem přebruste rovnoběžně s vlákny brusivem o zrnitostí 120. Přípravek ale může být nanášen také na hrubé nebroušené řezivo. Jako základ použijte Impregnaci na dřevo 150. Každý nátěr nechejte před dalším pokračováním důkladně vyschnout. Mezibroušení není nutné. Pro dosažení co nejlepších výsledků dodržujte pokyny v technických listech všech použitých výrobků. Teplota okolního vzduchu a povrchová teplota při zpracování by měla být nad 12 °C.

Doba schnutí: 

Přibližně 16 - 24 hodin. Schnutí vyžaduje dostatečné množství kyslíku ze vzduchu pro sušení, v uzavřeném prostoru dobře větrejte!

Balení a spotřeba: 

Přibližně 40 - 60 ml/m2 na jednu vrstvu, to odpovídá 16 - 25 m2 na litr.

balení vystačí na...*
0,75l 15 m2
2,5l 50 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

Originální balení je minimálně 5 let stabilní. Uchovávejte v chladném a suchém místě.

Likvidace odpadu: 

Obsah / nádobu správně recyklujte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Kód odpadu: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Výrobek je připraven k použití bez ředění. Před použitím důkladně promíchejte. Na čištění použijte ředidlo Leinos 200.

Prohlášení: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte dostatečné větrání. Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochranou masku. Při broušení používejte prachovou masku.

PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 402