Venkovní lazura na dřevo 260

Lazury

Odolná proti působení povětrnostních vlivů, na dekorativní nátěry dřeva v exteriéru.

S ochranným filmem proti napadení houbami.

Použití: 

Paropropustná ochrana venkovního dřeva, odolná proti vodě a povětrnostním vlivům, s ochranným filmem proti napadení houbami. Na savé dřevěné povrchy: venkovní dveře a okna, ploty, pergoly, střešní podhledy, šindele, obložení, dřevěné domky.

Technické parametry: 

Lazurovací, vodu odpuzující nátěr, propustný pro vodní páru. Testováno podle směrnic ihd a ift Rosenheim (německý institut pro okenní techniku) na odbarvení maltou, propustnost vodní páry, kompatibilitu s těsnícími profily, odolnost proti povětrnostním vlivům. Testováno podle DIN EN 71 odst.3. Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160. Lazura není vhodná na podlahy.

Barva: 

002 bezbarvá (bez UV filtru), 022 borovice, 042 teak tmavý, 056 nordická červená, 062 ořech, 072 dub, 082 palisandr, 123 fríská modrá, 202 bílá (pouze pro nezvětralé povrchy), 212 světle šedá. Podívejte se na vzorník barev Holzlasur 260.

Složení: 

tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného oleje, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, lněný olej, isoparafín, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, uhličitan zinečnatý, oxid hlinitý, jodo-propynyl-butyl-carbamat, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC je 480g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g/l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a taky savý.

Zpracování: 

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Teplota okolního vzduchu a teplota povrchu musí být nad 15°C.

  • A. Systém pro povrchovou úpravu zatím neošetřených nebo i jiných savých povrchů:
    • Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem zrnitosti 120 rovnoběžně s vlákny dřeva
    • Jako základ použijte Impregnaci na dřevo 150. Potom naneste ve 2 - 3 tenkých vrstvách Lazuru na dřevo 260.
    • Pro dosažení co nejlepších výsledků se řiďte pokyny v technických listech všech použitých výrobků.
  • B. Renovační nátěr:
    • Staré nátěry uzavírající póry dřeva odstraňte. Je-li podklad savý, použijte nejdříve impregnaci. Následně naneste Lazuru na dřevo 260 ve 2 - 3 tenkých vrstvách.

Upozornění:
Staré a popraskané dřevo chráňte před silným deštěm jak během nanášení tak 3 - 4 dny po nanášení.

Doba schnutí: 

Přibližně 16-24 hodin při normálních povětrnostních podmínkách. Tento systém vyžaduje při sušení dostatečné množství kyslíku ze vzduchu. Pracujete-li v uzavřeném prostoru, zajistěte dostatečné větrání, aby se zabránilo hromadění výparů. Doporučujeme použít ventilátor.

Balení a spotřeba: 

Přibližně 60 - 80 ml/m2 na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, zabráníte defektům při sušení.

balení vystačí na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

Originální neotevřené balení je stabilní nejméně 5 let. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

Likvidace odpadu: 

V souladu s platnou legislativou. Pouze vyschlý materiál může být odstraněn do domácího odpadu. Kód odpadu: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Lazura je připravená k přímému použití bez ředění. Na čištění použijte LEINOS ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60.

Zvláštní upozornění: 

Konečná barva lazury je ovlivněná podkladovou barvou dřeva. Z tohoto důvodu vznikají barevné rozdíly jak na jedné dřevině, tak na různých dřevinách. Různé šarže stejného odstínu mezi sebou smíchejte.

Prohlášení: 

Škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje účinou látku: jodo-2-propynyl-butylcarbamat<0,6%. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Olejem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby, jako například čistící textilie, houby, brusný prach apod., uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořte do vody, nechejte uschnout a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Během sušení zajistěte dostatečné větrání. Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku.
Při broušení používejte prachovou masku.
PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 40
BAuA-Nr.: N-47191