Vnitřní lazura na dřevo 261

Lazury

Lazura na dekorativní nátěry dřeva v interiéru.

Paropropustná ochrana dřeva v pestrých barvách.

Použití: 

Voduodpuzující, paropropustná, dekorativní ochrana dřeva v interiéru. Bez ochranných látek proti houbám a plísním. Na savé dřevěné plochy: okna a dveře (v interiéru), trámy, obklady, regály, hračky, ůly a pod. Nepoužívat na podlahy.

Technické parametry: 

Lazurovací, vodu odpuzující nátěr, propustný pro vodní páru. Testováno podle směrnic ihd a ift Rosenheim (německý institut pro okenní techniku) na odbarvení maltou, propustnost vodní páry, kompatibilitu s těsnícími profily, odolnost proti povětrnostním vlivům. Testováno podle DIN EN 71 odst.3. Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160. Nedoporučuje se všude tam, kde dochází k intenzivnějšímu styku s vodou.

Barva: 

002 bezbarvá (bez UV filtru), 022 borovice, 042 teak tmavý, 056 nordická červená, 062 ořech, 072 dub, 082 palisandr, 123 fríská modrá, 202 bílá (pouze pro nezvětralé povrchy), 212 světle šedá. Podívejte se na vzorník barev Holzlasur 260.

Složení: 

tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného oleje, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, lněný olej, isoparafín, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, uhličitan zinečnatý, oxid hlinitý, oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC je 450g/l. EU - limitní hodnota je max.700 g/l (kategorie "f" z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a taky savý.

Zpracování: 

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Teplota okolního vzduchu a teplota povrchu musí být nad 15°C.

  • A. Systém pro povrchovou úpravu zatím neošetřených nebo i jiných savých povrchů:
    • Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem zrnitosti 120 rovnoběžně s vlákny dřeva.
    • Jako základ použijte Olejovou penetraci 220. Potom naneste ve 2 - 3 tenkých vrstvách Lazuru na dřevo 261.
    • Pro dosažení nejlepších výsledků se řiďte pokyny v technických listech všech použitých výrobků.
  • B. Renovační nátěr:
    • Staré nátěry uzavírající póry dřeva odstraňte. Je-li podklad savý, použijte nejdříve penetraci. Následně naneste Lazuru na dřevo 261 ve 2 - 3 tenkých vrstvách.

Upozornění:
Staré a popraskané dřevo chraňte před silným deštěm, jak během nanášení, tak 3 - 4 dny po nanášení.

Doba schnutí: 

Přibližně 16-24 hodin při normálních povětrnostních podmínkách. Tento systém vyžaduje při sušení dostatečné množství kyslíku ze vzduchu. Pracujete-li v uzavřeném prostoru, zajistěte dostatečné větrání, aby se zabránilo hromadění výparů. Doporučujeme použít ventilátor.

Balení a spotřeba: 

Přibližně 60 - 80 ml/m2 na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, aby jste zabránili problémům při sušení

balení vystačí na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Uskladnění a stabilita: 

Originální neotevřené balení je stabilní nejméně 5 let. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

Likvidace odpadu: 

V souladu s platnou legislativou. Pouze vyschlý materiál může být odstraněn do domácího odpadu. Kód odpadu: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky: 

Lazura je připravená k přímému použití bez ředění. Na čištění použijte LEINOS ředidlo 200.

GISCODE: 

Ö 60.

Bezpečnostní pokyny: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Olejem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby, jako například čistící textilie, houby, brusný prach apod., uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořte do vody, nechejte uschnout a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Během sušení zajistěte dostatečné větrání. Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku.
Při broušení používejte prachovou masku.
PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 40