Olej na beton a kámen 254

Oleje a vosky


Pro povrchovou úpravu savých betonů a kameniny všech typů v interiéru a exteriéru.

Oblast použití: 

Pro impregnaci a péči o všechny betonové plochy a savé obklady, např. terrakotu a pod.

Technické vlastnosti: 

Chrání proti běžným nečistotám, mastnotě a olejům. Vhodný i jako ochrana cementových spár. Vodoodpudivý, odolný proti oděru, nezmění viditelně odstín povrchu. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 .

Barevný odstín: 

Bezbarvý.

Složení: 

Tepelně upravený slunečnicový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC 520g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie "f" z roku 2010).

Zpracování: 


Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbou. Podklad musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu. Na kámen se musí nanášet štětcem nebo válečkem. Po 20 - 30 min. odstraňte nebo rozetřete olej z míst kde nevsákl a je ho nadbytek, na suchá sající místa. Potom povrch vyleštěte hadříkem nebo padem dosucha. Další den naneste opět tenkou vrstvu a zpracujte, jak je popsáno výše. Je-li i potom podklad stále savý, můžete nanést další vrstvu. Důležité: Na povrchu nesmí při sušení zůstat žádný olejový film!

Doba schnutí: 

Po přibližně 4 - 6 hodinách (při 18 - 22°C / 50 - 55% relativní vlhkosti vzduchu) je povrch částečně suchý a zpracovatelný. Úplné vysušení trvá asi 7-10 dnů.

Velikost balení a spotřeba: 

spotřeba 20 - 50 ml/m2 v závislosti na savosti podkladu

balení vystačí na...*
0,75l 21,5 m2
2,5l 71,5 m2

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

Skladování a trvanlivost: 

Skladujte na chladném místě a dobře utěsněné. Utvoří-li se na povrchu tenká krusta, odstraňte ji a olej přeceďte přes síto.

Likvidace: 


Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky: 

Čištěte pH neutrálním saponátem ve vlažné vodě.

GISCODE: 

Ö 60

Standardní věty o nebezpečnosti: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: 


Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání.
Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.