Parketový olej LF 253

Oleje a vosky

Kombinace oleje, vosku a pryskyřice. Neobsahuje rozpouštědla.

Pro interiérové schodiště a podlahy s velkým provozním zatížením. Vytvoří tenký olejově-voskový film který se snadno čistí.

Použití: 

Na dřevěné podlahy, kvalitní podlahové OSB desky a podobné materiály.

Technické parametry: 

Parketový olej LF 253 je olejovo-vosková směs bez obsahu rozpouštědel. Dlouhodobě ošetřuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Oživuje strukturu dřeva a dává dřevu sametový lesk. Po dvou aplikacích je odolný potu a slinám podle DIN EN 53160.

Barva: 

002 bezbarvý, 202 bílý.

Složení: 

Lněný olej, tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, tungový polymerizovaný olej, polymerizovaná směs tungového a ricinového oleje, mikrokrystalický vosk, oxid hlinitý, kaolín, minerální pigmenty (vyjma bezbarvého), oxidační katalyzátory - sušidla.
Obsah VOC je max 1g/l. EU - limitní hodnota je max. 400 g/l (kategorie E z roku 2010).

Podklad a příprava: 

Povrch musí být suchý (vlhkost max. 14%) a bez mastných nečistot. Pracovní teplota by měla být vyšší než 16 °C, při nižších teplotách se proces sušení prodlužuje. Poslední broušení povrchu provádějte brusným papírem o zrnitosti nejméně 120 nebo brusnou mřížkou.

Zpracování: 

Parketový olej LF naneste jedenkrát rovnoměrně dvojitou parketovou stěrkou (spotřeba 15 - 30 ml / m, v závislosti na savosti dřeva). Poté důkladně vetřete jednokotoučovou leštičkou se zeleným padem a potom povrch vyleštěte s bílým padem.  Intenzivně zatěžované nebo hodně savé podlahy ošetřete ještě druhou vrstvou. Po 20 - 30 minutách vyleštěte povrch s bílým padem. Vyvarujte se vytvoření silnější vrstvy!
Poznámka: Podlahy musí být položeny bez spár, případně zaspárovány. Budou-li se vyskytovat spáry, může docházet ke vzlínání zateklého oleje nebo později k hluku při chůzi (vrzání).

Doba schnutí: 

Čas schnutí je přibližně 6 - 12 hodin (při 20 - 23 °C a 50 - 55 % relativní vlhkosti vzduchu). Zcela vysušený a plně zatižitelný po 7 - 10 dnech.

Balení a spotřeba: 

Spotřeba je 15 - 30 ml/m2; vydatnost je 40 - 60 m2/l.

balení vystačí na...*
0,75l 34 m2
2,5l 113 m2
10l 450 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

K počítadlu spotřeby >>

 

Uskladnění a stabilita: 

Skladujte na chladném a suchém místě. Obal dobře uzavřete. Originální neotevřené balení je stabilní nejméně po dobu 5 let.

Likvidace odpadu: 

Prázdné obaly odevzdejte na sběrném místě a v recyklačním centru. Pouze zaschlé zbytky tohoto odpadu můžete odstranit do domácího odpadu! Odpadový kód: EAK 08 01 12

GISCODE: 

Ö 10

Prohlášení: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah / nádobu správně recyklujte.
Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čisticí textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.
Při sušení zajistěte  dostatečné větrání. Použité přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.
Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochranou masku. Při broušení používejte prachovou masku.
Ü-značka